همیشه در قلب منی

HomeEmailProfileDESIGNERArchive

تو را با دیگری دیدم که گرم گفتگو بودی

با او آهسته می رفتی سراپا محو او بودی

صدایت کردم و برمن چو بیگانه نظر کردی

اگر کردی گناه کردی گناهت را نمی بخشم

 

شبنم / سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت 2:1 /